Latviešu studentu korporācija Talavija
Lāčplēša ielā 30, Rīga.

E-pasti informācijai:
Prezidijs - prezidijs@talavija.lv

I. Studentu korporācija Talavija jaunos biedrus uzņem divreiz gadā - reizi akadēmiskajā semestrī. Par Talavijas biedru var uzņemt latviešu tautības studentu, kas studē augstskolā, kurā ir habilitācijas un promocijas padome, t.i. šajā augstskolā var iegūt valstiski atzītus augstākos zinātniskos grādus- doktora un habilitētā doktora zinātniskos grādus.

II. Lai studenti, kuri interesējas par iespēju iestāties Talavijā, varētu labāk iepazīties ar mūsu organizāciju, tās mērķiem, darbību, tradīcijām, sadzīvi un, galvenais, pašiem talaviešiem, katra akadēmiskā semestra sākumā tiek rīkoti viesu vakari, kuru laikā studenti var ciemoties Talavijas Konventa Dzīvoklī. Pēc viesu vakariem tad arī katrs pats var izlemt, vai Talavijas dzīve viņu saista un vai viņš vēlas saistīt visu savu turpmāko dzīvi ar Talaviju un tās biedriem. Ja pastāv nopietna vēlme kļūt par Talavijas biedru, viesu vakarus ieteicams apmeklēt iespējami regulāri un censties iepazīties ar pēc iespējas vairākiem krāsnešiem un filistriem, jo tas ir viens no kritērijiem, vēlāk lemjot par uzņemšanu korporācijā.

III. Lai Talavijas Vispārējais Konvents varētu izskatīt jautājumu par jauna biedra uzņemšanu, viņam viesu vakaru noslēgumā jāiesniedz attiecīgs lūgums (iesniegums), jāaizpilda noteikta parauga anketa (īss dzīves paraksts), kā arī jāatrod vismaz viens Talavijas krāsnesis vai filistrs, kas viņu ieteiktu uzņemt Talavijā.